Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/WPS/2016 z dnia 19.01.2017 r.

Zamawiający – Synergy Technologies Sp. z o. o., w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/WPS/2016 z dnia 19.01.2017 r., dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na dostawie:
1) przecinarki taśmowej,
2) tokarki CNC,
3) centrum obróbczego CNC,
4) stanowiska pomiarowego do testowania silników BLDC.

Informujemy, że w w/w postępowaniu dokonano wyboru Wykonawców.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku:Informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 2/WPS/2016 z dnia 19.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn.„Wdrożenie produkcji silników elektrycznych do zastosowań specjalnych, w tym lotniczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.01-18-0007/15-00, Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci dostawy:
1) przecinarki taśmowej,
2) tokarki CNC,
3) centrum obróbczego CNC,
4) stanowiska pomiarowego do testowania silników BLDC.

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 21.02.2017 r. o godz. 09:00.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym: plik docxplik pdf