Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Synergy Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie produkcji dedykowanych baterii akumulatorowych elektrycznego układu napędowego w firmie Synergy Technologies Sp. z o.o.”, nr POIR.02.03.01-18-0014/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest skuteczne wsparcie Synergy Technologies Sp. z o.o. w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, a także innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup usług proinnowacyjnych od IOB oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnych rozwiązań technologicznych (zgrzewarka sterowana numerycznie do produkcji dedykowanych baterii akumulatorowych, znakowarka laserowa) oraz organizacyjnego (system zarządzania produkcją - MES).

 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym, wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej, nabycie maszyn będących podstawą do wdrożenia innowacji w firmie, wdrożenie systemu zarządzania produkcją (MES).

 

Wartość projektu:

849 930,00 zł

Wartość dofinansowania:

439 200,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:

01.11.2018 – 31.05.2020

 

logaSynergy Technologies Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Wprowadzenie nowego produktu w postaci uniwersalnych, elektrycznych, zintegrowanych zespołów napędowych BLDC”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest umożliwienie skutecznego wdrożenia w spółce Synergy Technologies wyników własnych prac badawczo-rozwojowych tj. nowego produktu w postaci uniwersalnych, elektrycznych zintegrowanych zespołów napędowych BLDC do 31.12.2018 r.

W ramach projektu uruchomiona będzie produkcja uniwersalnych elektrycznych zintegrowanych zespołów napędowych, bazujących na połączeniu nowych, opracowanych w firmie rozwiązań silników BLDC. W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy oraz doradztwo w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych.

Projekt realizowany jest od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 169 740,00 PLN

Dofinansowanie: 96 600,00 PLN

 logaSynergy Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa i jego produktów”.

W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch działań tj. audytu wzorniczego i strategii wzorniczej. Audyt firmy prowadzony będzie w ramach trzech obszarów: analizy marki, analizy produktu oraz analizy procesów technologicznych. Strategia wzornicza będzie stanowiła podsumowanie wyników wszystkich analiz i opracowań z każdego obszaru audytu wraz z przekształceniem ich w spójny plan doradczo – inwestycyjny (zawierający rekomendacje) dla Spółki.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości wzornictwa przemysłowego w Spółce i wdrożenie na rynek nowych produktów. Celem bezpośrednim projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej umożliwiającej Zarządowi Spółki podejmowanie lepszych decyzji biznesowych dotyczących m.in. kolejności wdrażania na rynek nowych produktów, będących obecnie na etapie rozwoju. Celem biznesowym jest poprawa efektywności ponoszonych nakładów inwestycyjnych w zakresie B+R oraz marketingu i sprzedaży. Ponadto Zarząd firmy liczy, iż przygotowana strategia określi również zakres niezbędnych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie umożliwiając optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów Spółki.

Firma oczekuje, że w wyniku projektu otrzyma:
• ocenę swoich planów inwestycyjnych pod kątem możliwości ich realizacji i efektywności,
• wskazówki dotyczące niezbędnych nakładów inwestycyjnych pozwalających na poprawę efektywności produkcji,
• informację na temat obecnego postrzegania wizerunku marki, oferowanego asortymentu, działań marketingowych i promocji oraz wytyczne w zakresie zmian w tych obszarach.

Spółka oczekuje, iż stworzona strategia i wdrożone w jej wyniku działania zwiększą przychody ze sprzedaży obecnych produktów oraz zwiększą efektywność wejścia na rynek z nowymi wyrobami.

Wartość projektu: 72 447,00 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 50 065,00 PLN

 logaSynergy Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie produkcji silników elektrycznych do zastosowań specjalnych, w tym lotniczych” w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem projektu jest wdrożenie, w oparciu o wyniki prac B+R i przeprowadzone działania dostosowawcze, nowego produktu do oferty, tj. silników typu BLDC przeznaczonych do zastosowań w sektorach lotniczym, morskim oraz automatyce i robotyce. W wyniku projektu zostanie wprowadzona do produkcji rodzina nowoczesnych, innowacyjnych konstrukcyjnie, wysokosprawnych silników o różnych mocach i szerszych zastosowaniach, niż aktualnie dostępne na rynku.

Wartość projektu: 1 815 480,00 zł

Dofinansowanie: 1 033 200,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.07.2017 r.

 logaNazwa projektu: „Inicjacja działalności eksportowej Synergy Technologies na rynkach zagranicznych”

Nazwa beneficjenta: Synergy Technologies Sp. z o.o.

Kwota kwalifikowana: 428 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 322 000,00 zł

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 85% kwoty dofinansowania: 273 700,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.12.2015r.Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007-2013