Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Synergy Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie produkcji dedykowanych baterii akumulatorowych elektrycznego układu napędowego w firmie Synergy Technologies Sp. z o.o.”, nr POIR.02.03.01-18-0014/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest skuteczne wsparcie Synergy Technologies Sp. z o.o. w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, a także innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup usług proinnowacyjnych od IOB oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnych rozwiązań technologicznych (zgrzewarka sterowana numerycznie do produkcji dedykowanych baterii akumulatorowych, znakowarka laserowa) oraz organizacyjnego (system zarządzania produkcją - MES).

 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym, wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej, nabycie maszyn będących podstawą do wdrożenia innowacji w firmie, wdrożenie systemu zarządzania produkcją (MES).

 

Wartość projektu:

849 930,00 zł

Wartość dofinansowania:

439 200,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:

01.11.2018 – 31.05.2020

 

loga

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007-2013